แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
        ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว
        จัดทำแบบทดสอบโดย นายฤชุชัย โปธา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
จังหวัดลำปางและนำแบบทดสอบมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยนายณัฐพร ก่อเกิดวงศ์
        แบบที่ 1 แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
        * แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST) เรียกอีกอย่างว่า แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Quiz) ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 54 ข้อซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง
หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการเลือกคบเพื่อนตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้
หมายเหตุ : ในการทำแบบทดสอบนี้ไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูกเพราะเป็นการสอบถามความชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการคิดหาคำตอบเพราะผลการทดสอบที่จะออกมาไม่ได้แสดงว่าเก่ง / ไม่เก่งหรือดี / ไม่ดีอย่างไร
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ / ไม่แน่ใจ / ไม่ชอบ แล้วตัดสินใจเลือกข้อใดข้อหนึ่ง โดยต้องทำให้ครบทั้ง 54 ข้อ